Mountains

62 days at 2 mounains
33 days over 1 season
29 days over 1 season