Mountains

53 days at 5 mounains
33 days over 1 season
16 days over 2 seasons
3 days over 1 season
1 day over 1 season
1 day over 1 season