Mountains

40 days at 3 mounains
33 days over 1 season
6 days over 1 season
1 day over 1 season